EIOHMGAB

EIOHMGAB
Description:
[Bracket results are recorded in EioHl, EioHu, EioHe, EioHr] Was it......BRACKETS (2500, 5000, 15000, 50000)
Item type: Question
Question text:
[Bracket results are recorded in EioHl, EioHu, EioHe, EioHr] Was it......BRACKETS (2500, 5000, 15000, 50000)
Answer type: Enumerated
Answer choices:
&&&EioHl, EioHu, EioHe, EioHr