EIOHAB

EIOHAB
Description:
[Bracket results are recorded in EioHl, EioHu, EioHe, EioHr] Was it......BRACKETS (50000, 75000, 125000, 500000)
Item type: Question
Question text:
[Bracket results are recorded in EioHl, EioHu, EioHe, EioHr] Was it......BRACKETS (50000, 75000, 125000, 500000)
Answer type: Enumerated
Answer choices:
&&&EioHl, EioHu, EioHe, EioHr